Twitter

Werkwijze

Intake gesprek

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om kennis te maken met elkaar aan de hand van het intake formulier. Ook dient het intake gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de hulpvraag. Er is ruimte voor wederzijdse vragen.

Naar aanleiding van de verkregen informatie zal er gekeken worden wat juf loes voor uw kind kan betekenen. Er wordt een duidelijke hulpvraag geformuleerd en ook de te bereiken doelen worden besproken. Kijkend naar de individuele behoeftes van het kind zal er in overleg een handelingsplan opgesteld worden.

Wanneer uw hulpvraag buiten mijn deskundigheid ligt, verwijs ik u door naar andere hulpverleners.

Plan opstellen

Aan de hand van het intakegesprek zal er een handelingsplan opgesteld worden. In dit plan wordt de hulpvraag verwerkt en zullen de te bereiken doelen worden opgenomen. Hoe kan de hulpvraag beantwoord worden en hoe kunnen de doelstellingen bereikt worden? Een antwoord op deze vragen zal te vinden zijn in het handelingsplan. Ook wordt hierin vermeld met welke methodieken er gewerkt wordt en wat het te verwachten aantal sessies zal zijn.

Sessies

Ieder kind is uniek en dat geldt ook voor iedere hulpvraag. We gaan in op de individuele behoeftes van de kinderen en er wordt ook per situatie bekeken hoeveel sessies noodzakelijk zijn om een goed resultaat te bereiken.
We gaan uit van een gemiddelde van vijf sessies per kind. Een sessie duurt 50 minuten.

Rapportages

Tijdens het intake gesprek wordt het intake formulier ingevuld. Dit ingevulde formulier inclusief een verslag van het gesprek wordt u toegezonden net als de tussen- en eindevaluatie.

Tussentijdse evaluatie

Na de derde sessie volgt er een schriftelijke evaluatie. Hierin staan de vorderingen tot dat moment beschreven. En wordt er gekeken naar de nog te bereiken doelen. Wanneer het nodig is doelen bij te stellen, zal dit in de tussentijdse evaluatie vermeld worden.

Eindevaluatie

Na afloop van het aantal geplande sessies vindt de eindevaluatie plaats. De voorafgaande sessies worden kort allemaal geëvalueerd. Ook wordt gekeken of de gestelde doelstellingen behaald zijn en of de hulpvraag beantwoord is. Aan de hand van deze evaluatie kan gekeken worden of de behandeling afgerond wordt, of dat er extra sessies ingepland worden.